Update recreatie

Een aantal bewoners van de Vogelbuurt heeft gevraagd om een verbod op bedrijfsmatige, recreatieveverhuur van woningen in de wijk. Dit verbod zou opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan binnen de Rondweg en Tramdijk West dat in voorbereiding is. Het nu nog geldende bestemmingsplan staat zowel gebruik voor permanente bewoning als gebruik als recreatiewoning toe. Ook verhuur is toegestaan.De gemeente hield op 7 november jongstleden een avond over dit onderwerp. Daarvoor nodigde de gemeente alle bewoners en eigenaren van de woningen in die buurt uit. Tijdens de avond bleek dat er in de vogelbuurt zowel voor- als tegenstanders zijn van het gevraagde verbod.De voorstanders van het verbod gaven aan dat zij het verbod willen in verband met overlast als gevolg van de bedrijfsmatige verhuur. Verder vrezen zij voor het teniet gaan van sociale cohesie in de buurt. Zeervaren een gevoel van onveiligheid als er steeds andere recreanten in de woningen zijn. Tenslotte vrezen zij voor waardevermindering van hun woning. Een aantal van hen gaf aan dat hen bij aankoop van de woning werd aangegeven dat alleen het gebruik voor permanente bewoning en een gebruik als tweede woning was toegestaan.De tegenstanders van het verbod herkennen zich niet in de door de voorstanders van het verbod geschetste problemen. Zo ervaren zij geen overlast. Een aantal van hen geeft aan de woning in het verleden juist te hebben gekocht met het oog op de mogelijkheid van verhuur. Zij constateren dat recreatief gebruik was toegestaan en dat er geen beperking gold. Verder geven zij aan dat er geen sprake is van waardevermindering. Volgens hen zijn de woningen in de loop der jaren juist meer waard geworden.Vertegenwoordigers van de politie gaven aan dat er niet veel klachten over overlast zijn uit de buurt. Er zijn feitelijk minder klachten dan uit andere buurten aldus de politie. Mochten er klachten zijn, dan kan men depolitie bellen. De politie komt dan, tenzij er andere dringender zaken zijn.De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven dat het college begrip heeft voor de emotie rond de overlast die wordt ervaren. Hij heeft ook aangegeven dat het college het gevraagde verbod niet in het bestemmingsplan kan opnemen. Dit is juridisch niet mogelijk en ook zou een verbod tot planschade leiden en heel lastig te handhaven zijn. Dit geldt ook voor een verbod op bedrijfsmatige verhuur gedurende een deel van het jaar. Verder heeft hij aangegeven dat nooit de bedoeling is geweest om het gebruik van de woningen tot een gebruik als tweede woning te beperken. De gemeente heeft dit nooit gecommuniceerd.Verder heeft hij heeft aangegeven dat de gemeente serieus met de klachten over overlast zal omgaan.Daartoe zal zij nader in overleg treden met de buurt. Tijdens de avond bleek ook dat de klachten van overlast zich vooral concentreren rond één woning. De wethouder heeft ook aangegeven dat het aanbod van recreatiewoningen in Lemmer voorziet in een behoefte.Een aanwezige verhuurbemiddelaar heeft aangegeven dat hij de huurders een reglement met gedragsregels geeft. Het bedrijf ziet toe op het naleven van het reglement. Wie overlast veroorzaakt riskeert dat de borg wordt ingehouden. Tot nu toe is één keer de borg ingehouden.Een andere bewoner heeft aangegeven dat er vrees is dat het aantal woningen dat commercieel wordt verhuurd uitgebreid zal worden. Er is angst voor het ontstaan van een vakantiepark. De bewoner heeft ook aangegeven dat het op dit moment best goed gaat in de wijk, maar dat de mensen dat zo willen houden.Verhuur vindt nu nog op beperkte schaal plaats, maar de betreffende bewoner vreest voor een toename inde toekomst.De gemeenteraad vergadert in december of januari over het voorstel over het ontwerp bestemmingsplan binnen de Rondweg en Tramdijk West.

Post Author: admin